Karima (feat. Rajesh Prasanna on Bansuri) - Shabad by Bhagat Namdev in Raag Tilang


Introduction to Karima


The celebration of Bhagat Namdev's 750 birth anniversary continues with this shabad.  When I posted the first version of this shabad around 7 years ago, someone asked how come Bhagat Namdev who was a Vaishnav Hindu is praising God in all these farsi names used by Muslims like Karima, Rahima and Allah.  It reminds me of Guru Nanak's words in raag basant where he says ... he says I love you in all your names. 

Nānak vecẖārā kiā kahai.
Sabẖ lok salāhe eksai.
Sir Nānak lokā pāv hai.
Balihārī jāo jeṯe ṯere nāv hai. 

What can poor Nanak say?
All people praise the One Lord.
Nanak places his head on the feet of such people.
I am a sacrifice to Your Names, as many as there are, O Lord. 
- Translation by Manmohan Singh

If Shakespeare were to sing this in raag basant he would sing, “What's in a name? That which we call a rose. By any other name would smell as sweet." The sweetness of the rose is not in its name. The beauty of love goes beyond names. 

Composition in Raag Tilang

I did the melodic composition  of this shabad in Raag Tilang around 10 years ago. This shabad was released as Karima in 2014; the interludes were played on the piano by me.  In this version Rajesh Prasanna added Bansuri interludes.  He was supposed to the play the bansuri in the last shabad I released (Kavan Bani) but he couldn't because he was not feeling well; we were both feeling bad that he couldn't contribute; so I dug this recording out from some time ago.  Background harmonies are by Fontain Riddle an accomplished singer songwriter from Southern California.  I redid the mastering (to adhere to the latest standards) and made some changes to the mix as well. 

Making of the Karima Video 

The video was done on Final Cut Pro like all my videos. It takes a lot of time but while I make the video it gives me more time to listen and meditate upon the shabad. In this case it took me three days to complete this after the audio was done. Oftentimes I change the words that I am using to reflect upon the shabad based on whatever is on my mind; I try not to look at previous versions of my own translations or any other people's translation while I do this; so the resulting product is an accurate reflection of my state of mind. I do put some contraints on myself - like I try to limit the number of words so they will fit the screen; simplicity and paucity of words I have found to be more powerful than being verbose.  In the end, the translation is not at all perfect because there is no way to translate the beauty of love; but this is the best way I have found is to reflect upon your own state of mind. I encourage fellow seekers to do this themselves; it is very enjoyable!

Final Cut Screenshot Before Video Release

Karima Rahima - English Lyrics and Translation

Nāmḏev jī.

Mai anḏẖule kī tek ṯerā nām kẖunḏkārā.
Mai garīb mai maskīn ṯerā nām hai aḏẖārā. ||1|| rahāo.

Karīmāʼn rahīmāʼn alāh ṯū ganīʼn.
Hājrā hajūr ḏar pes ṯūʼn manīʼn. ||1||

Ḏarīāo ṯū ḏihanḏ ṯū bisīār ṯū ḏẖanī.
Ḏėh lehi ek ṯūʼn ḏigar ko nahī. ||2||

Ŧūʼn ḏānāʼn ṯūʼn bīnāʼn mai bīcẖār kiā karī.
Nāme cẖe suāmī bakẖsanḏ ṯūʼn harī. ||3||1||2||

Bhagat Namdev

Of me, the blind one, Thy Name, O Creator is the only mainstay.
I am poor, I am meek and Thy Name is my only support.

Bounteous, Beneficent and wealthy Thou art, O Lord.
Thou art ever present within and before me.

Thou art the river Thou the Giver and Thou art exceedingly wealthy.
Thou alone givest and takest, there is not another.

Thou art wise, thou art the beholder What conception can I form of Thee.
O God, the Lord of Name, Thou art the Pardoner.

Karima Rahima in Punjabi

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ॥ 
ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਖੁੰਦਕਾਰਾ ॥ 
ਮੈ ਗਰੀਬ ਮੈ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰੀਮਾਂ ਰਹੀਮਾਂ ਅਲਾਹ ਤੂ ਗਨੀ ॥ 
ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰਿ ਦਰਿ ਪੇਸਿ ਤੂੰ ਮਨੀ ॥੧॥ 

ਦਰੀਆਉ ਤੂ ਦਿਹੰਦ ਤੂ ਬਿਸੀਆਰ ਤੂ ਧਨੀ ॥
 ਦੇਹਿ ਲੇਹਿ ਏਕੁ ਤੂੰ ਦਿਗਰ ਕੋ ਨਹੀ ॥੨॥ 

ਤੂੰ ਦਾਨਾਂ ਤੂੰ ਬੀਨਾਂ ਮੈ ਬੀਚਾਰੁ ਕਿਆ ਕਰੀ ॥ 
ਨਾਮੇ ਚੇ ਸੁਆਮੀ ਬਖਸੰਦ ਤੂੰ ਹਰੀ ॥੩॥੧॥੨॥ 
{ਪੰਨਾ 727}

ਪਦਅਰਥ: ਟੇਕ = ਓਟ, ਸਹਾਰਾ। ਖੁੰਦਕਾਰਾ = ਸਹਾਰਾ। ਖੁੰਦਕਾਰ = ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ! ਮਸਕੀਨ = ਆਜਿਜ਼। ਅਧਾਰਾ = ਆਸਰਾ।੧।ਰਹਾਉ।

ਕਰੀਮਾਂ = ਹੇ ਕਰੀਮ! ਹੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਰਹੀਮਾਂ = ਹੇ ਰਹੀਮ! ਹੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਗਨੀ = ਅਮੀਰ, ਰੱਜਿਆ = ਪੁੱਜਿਆ। ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰਿ = ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੌਜੂਦ। ਦਰਿ = ਵਿਚ। ਪੇਸਿ = ਪੇਸ਼ਿ, ਸਾਹਮਣੇ। ਦਰਿ ਪੇਸਿ ਮਨੀ = ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ।੧।

ਦਿਹੰਦ = ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਤਾ। ਬਿਸੀਆਰ = ਬਹੁਤ। ਧਨੀ = ਧਨ ਵਾਲਾ। ਦੇਹਿ = ਤੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। ਲੇਹਿ = ਤੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ। ਦਿਗਰ = ਕੋਈ ਹੋਰ, ਦੂਸਰਾ।੨।

ਦਾਨਾਂ = ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਬੀਨਾਂ = ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਚ = ਦਾ। ਚੇ = ਦੇ। ਚੀ = ਦੀ। ਨਾਮੇ ਚੇ = ਨਾਮੇ ਦੇ। ਨਾਮੇ ਚੇ ਸੁਆਮੀ = ਹੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸੁਆਮੀ!।੪।

ਅਰਥ: ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਹੈ; ਮੈਂ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਜਿਜ਼ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ (ਹੀ) ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।੧।ਰਹਾਉ।

ਹੇ ਅੱਲਾਹ! ਹੇ ਕਰੀਮ! ਹੇ ਰਹੀਮ! ਤੂੰ (ਹੀ) ਅਮੀਰ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਂ (ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੀਹ ਮੁਥਾਜੀ?) ।੧।

ਤੂੰ (ਰਹਿਮਤ ਦਾ) ਦਰੀਆ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ; ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ) ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ (ਜੋ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ) ।੨।

ਹੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਖਸਮ! ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੰ ਸਭ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ (ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ) ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤੇ (ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ) ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ; ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ?।੩।੧।੨।

ਨੋਟ: ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਅੱਲਾਹ, ਕਰੀਮ, ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਅਸੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬੀਠੁਲ ਆਦਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੀਠੁਲ-ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ।

ਭਾਵ: ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁਣਾਨੁਵਾਦ-

ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈਂ। ਸਭ ਦਾ ਰਾਜ਼ਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ।

Karima Rahima in Hindi - Prof. Sahib Singh


नामदेव जी ॥ मै अंधुले की टेक तेरा नामु खुंदकारा ॥ मै गरीब मै मसकीन तेरा नामु है अधारा ॥१॥ रहाउ॥

पद्अर्थ: टेक = ओट, सहारा। खुंदकारा = सहारा। खुंदकार = बादशाह, हे मेरे पातशाह! मसकीन = आजिज़। अधारा = आसरा।1। रहाउ।

अर्थ: हे मेरे पातशाह! तेरा नाम मुझ अंधे की डंगोरी है, सहारा है; मैं कंगाल हूँ, मैं मसकीन हूँ, तेरा नाम (ही) मेरा आसरा है।1। रहाउ।

करीमां रहीमां अलाह तू गनीं ॥ हाजरा हजूरि दरि पेसि तूं मनीं ॥१॥

पद्अर्थ: करीमां = हे करीम! हे बख्शिश करने वाले! रहीमां = हे रहीम! ळे रहम करने वाले! गनीं = अमीर, भरा पूरा। हाजरा हजूरि = हर जगह मौजूद, प्रत्यक्ष, मौजूद। दरि = में। पेसि = सामने। दरि पेसि मनीं = मेरे सामने।1।

अर्थ: हे अल्लाह! हे करीम! हे रहीम! तू (ही) अमीर है, तू हर वक्त मेरे सामने है (फिर, मुझे किसी और की क्या अधीनता?)।1।

दरीआउ तू दिहंद तू बिसीआर तू धनी ॥ देहि लेहि एकु तूं दिगर को नही ॥२॥

पद्अर्थ: दिहंद = देने वाला, दाता। बिसीआर = बहुत। धनी = धनवाला। देहि = तू देता है। लेहि = तू लेता है। दिगर = कोई और, दूसरा।2।

अर्थ: तू (रहमत का) दरिया है, तू दाता है, तू बहुत ही धन वाला है; एक तू ही (जीवों को पदार्थ) देता है, और मोड़ लेता है, कोई और ऐसा नहीं (जो ये सामर्थ्य रखता हो)।2।

तूं दानां तूं बीनां मै बीचारु किआ करी ॥ नामे चे सुआमी बखसंद तूं हरी ॥३॥१॥२॥

पद्अर्थ: दानां = जानने वाला। बीनां = देखने वाला। च = का। चे = के। ची = की। नामे चे = नामे के। नामे चे सुआमी = हे नामदेव के स्वामी!।3।

अर्थ: हे नामदेव के पति-परमेश्वर! हे हरि! तू सब बख्शिशें करने वाला है, तू (सबके दिल की) जानने वाला है और (सबके काम) देखने वाला है; हे हरि! मैं तेरे कौन-कौन से गुण बखान करूँ?।3।1।2।

नोट: अगर इस्लामी शब्द, अल्लाह, करीम, रहीम के प्रयोग से हम नामदेव जी को मुसलमान नहीं समझ सकते, तो कृष्ण और बीठुल आदि शब्दों के प्रयोग पर भी ये अंदाजा लगाना ग़लत है कि नामदेव जी बीठुल मूर्ति के पुजारी थे।

भाव: प्रभु का गुणानुवाद: तू ही मेरा सहारा है। सब का राज़क तू ही है।

0 Comments