The Good News According to Bhagat Namdev - Khushkhabri

ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਖੁਸਿਖਬਰੀ ॥
ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਂਉ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਂਉ ॥
ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਬਿਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕੁਜਾ ਆਮਦ ਕੁਜਾ ਰਫਤੀ ਕੁਜਾ ਮੇ ਰਵੀ ॥
ਦ੍ਵਾਰਿਕਾ ਨਗਰੀ ਰਾਸਿ ਬੁਗੋਈ ॥੧॥

ਖੂਬੁ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮੀਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ॥
ਦ੍ਵਾਰਿਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕੇ ਮਗੋਲ ॥੨॥

ਚੰਦੀ ਹਜਾਰ ਆਲਮ ਏਕਲ ਖਾਨਾਂ ॥
ਹਮ ਚਿਨੀ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸਾਂਵਲੇ ਬਰਨਾਂ ॥੩॥

ਅਸਪਤਿ ਗਜਪਤਿ ਨਰਹ ਨਰਿੰਦ ॥
ਨਾਮੇ ਕੇ ਸ੍ਵਾਮੀ ਮੀਰ ਮੁਕੰਦ ॥੪॥੨॥੩॥


ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਖੁਸਿਖਬਰੀ ॥
ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਂਉ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਂਉ ॥
ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਬਿਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Listen my friend Listen
I have good news.  
I am in love with you. 
Your gifts are good. 
Your name is great.

Bigaari could mean one of two things. It could come from "Bigaarna" which means "undoing" or "breaking" or "deconstructing" or "creating obstacles" - it has a negative connotation.  So then the line could mean, "Even when you create obstacles, the result is good."  But I don't like this translation. It assumes that God is undoing something good, which is not congruent with the "Nirvair" principle of Gurbani.  Some scholars have said that "Bigaari" comes from "Bhikhaari" - or begging.  This is one of those words where the root of the word is similar in latin. Bigari could literally mean Beggary which makes it a noun -- even closer to the Gurbani than the modern noun of Bhikhari which is Bheekh.  In that sense, the line means, "Begging for you is good."  That makes a little more sense. But what God is giving us is gift. So two alternative translations are: "Your gifts are good/Your name is great." or "Begging for you is good/Chanting your name is great."

ਕੁਜਾ ਆਮਦ ਕੁਜਾ ਰਫਤੀ ਕੁਜਾ ਮੇ ਰਵੀ ॥
ਦ੍ਵਾਰਿਕਾ ਨਗਰੀ ਰਾਸਿ ਬੁਗੋਈ ॥੧॥

Where are you coming from, where are you, and where will you go?
In the city at the door of heaven, you are commanded to play.

"raas" - Garba - it is a kind of play. Or it could be "truth".  I think it is play. Namdev is talking about Gujrat and is using some of the colloquial language.

Bugoyi - means saying. Guru Nanak uses "bugoyad" in one of his Farsi shabads. I think here it refers to God and means commanding. "raas bugoyi" thereby means - Paramatma commands, and atma plays. Supersoul commands and the soul plays. God commands and the soul plays.

Dwarka literally means door of heaven. So Dwarka nagri literally means the city at the door of heaven. Any heavenly place is Dwarka Nagri.  It could be this life, this body, this gurdwara, and even this earth. It can be anything. It doesn't matter where you have come from. But now you are at the door of heaven. Dwarka Nagri. Isn't it great news that you are at the door of heaven?


Dwarka is a place - its the city at the gate of heaven.

Dwarka - can be earth. It can be the temple, the dharamsaala that God has created for us. The gate of heaven.

Aape Takhat Rachayon, Akaas Paataala
Aape Dharti Saajiyan Sachi Dharamsaala
Aap Upaye Khapaayenda Sache Deen Dayaala
Sabna Rijak Sabaheda Tera Hukam Niraala
Aape Aap Varatada Aape Pritpaalaa

Dwarka can also mean our body, the temple that God has again created for us -- an instrument for us to get to him. Again, a gate of heaven.

Dwarka can also be the Guru. Another way for us to get to God. Another gateway to heaven. So its better to think of Dwarka as a gateway to heaven.

ਖੂਬੁ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮੀਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ॥
ਦ੍ਵਾਰਿਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕੇ ਮਗੋਲ ॥੨॥

Your turban is wonderful. Your words are sweet.
In the city at the door of heaven, what can the enemies do?

Turban here is a symbol of royalty. Something that is worn by a king as an external show of his excellence. Don't wear your turban slant. Make it good. Make it wonderful. Don't make your words sharp. Make them sweet.  Look good and be good.

Two ballad singers Natha (Nath Mal) and Abdulla (contemporaries of the sixth Guru in the 17th century) used to sing in his court. While describing the two swords of Miri and Piri and the elegance of the turban of Guru Hargobind Sahib, they ranked his turban much higher than that of the Mir (Emperor Jahangir). Before sitting on the throne, Jahangir had to kill his son. His turban had his son's blood on it. Guru Sahib's turban had kesar that was sprinkled on him by the holy congregation. People would bow before both Jahangir and Gur Hargobind. But before Jahangir people were full of fear. Before Guru Hargobind people were full of love.

Do talvaareen badheeyan ik miri di ik piri di.
Ik azmat di ik raaj di ik raakhi karay vaziri di
Himmat baahaan kot gahrr darvaza balakh bakhir di
Naal sipahi neer nal naal dushtaan karay tabir di
Pagg teri ke jahaangir di


The path of love is too long. You cannot just use your feet. You have to walk with your head. You have to walk with your mind.

Sochai Soch Na Hovai, Je Sochi Lakh vaar

You cannot become beautiful by using soap. Your mind has to become beautiful. Your words have to be beautiful. And your deeds have to be beautiful. Words are important -- they form the connection between mind and action.  You have to think about doing something, and even to do that you need words. So making your words sweet is bigger than just speaking sweetly. When Guru Nanak says "Aakhan Jeevan" he implies actions. When he is serving food to the hungry travelers, he is "saying" the name of God. Making your words means making your thoughts sweet and making your actions sweet.

Wearing Pagri is external. Words are internal. Both make you beautiful. But words are even more important than the pagri. Having a mind is important but heart is essential.

Dwarka is the lost city of Indian mythology. Much like Atlantis for Greek mythology. The difference being Atlantis was a city of enemies ... an antagonist naval power that besieges ancient Athens. In contrast, Dwarka is the city built by Krishna, the avatar of God - Vishnu.  This is a city of beauty, a city of peace, a city of splendor made in gold.  It is attacked at least seven times by enemies and each time the attack is repelled and the city emerges stronger and more beautiful.

There is a city called Dwarka now in Gujrat. But the real Dwarka was different. Some say it was mythical. Others say that it drowned in the ocean once Krishna died.  Dwarka was the city that Krishna settled after he left M?  This city was meant to be invincible. This city was meant to be beautiful. It is said that the city was attacked 7 times, but it remained beautiful, a center of spirituality, and therefore invincible.

You are here in the temple of your body, the beautiful city of Dwarika for play for a while.  And while you are here, be inspired by the beautiful to be beautiful. Don a beautiful turban. Have self respect. Make use of your mind. But remember to not fall victim to enemies who will try to bring you down. Beware of the invaders of peace ... the five thieves, the kaam, krodh, lobh, moh, ahankaar. Remain invincible and beautiful like Dwarka. And how you will stay that way, is not only by using your mind - which can make you smart and intelligent, but also by using your heart. Your heart makes you sweet. Strive to be the best human you possibly can become but remember to balance your beautiful pagdi with sweet words. Balance the rightness of your intellect with sweetness of your heart.

The five thieves will come to look you. Greed will try to drown you in this ocean of life. Anger will try to overtake your goodness. But you have to repel these attacks. You have to come out the victor. You have to remain good. Shubh Karman Tay Kabhun na taron.  Two abilities have been given to you. And you must use these. One is your mind. You have to use it. Use it too much and you will be too full of your self. You will not remain sweet. The other is your heart. Use it too much and you will not be able to do any good for others.  So you have to achieve a balance.

ਚੰਦੀ ਹਜਾਰ ਆਲਮ ਏਕਲ ਖਾਨਾਂ ॥
ਹਮ ਚਿਨੀ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸਾਂਵਲੇ ਬਰਨਾਂ ॥੩॥

One caretaker of thousands of worlds
Such is my king in his wheatish skin

Not just this city, my emperor, the one in the dark clothes is the provider of the countless lives on thousands of worlds. All lives are his and he is the protector.

Vision

If you don't 
see God everywhere
You see God ... nowhere!

If you don't
See God in all ...
You don't see God at all!

Paataala Paataal Lakh Aagaasaa Aagaas
Udak Udak Bhal Thakey Ved Kehen Ik Vaat
(Guru Nanak: Japji 22)


Why is Krishna blue:

According to Sadhguru: "Blue is the color of all-inclusiveness. You will see in the existence, anything that is vast and beyond your perception generally tends to be blue, whether it is the ocean or the sky. Anything which is larger than your perception tends to be blue because blue is the basis of all-inclusiveness. It is based on this that so many gods in India are shown as blue-skinned. Shiva has a blue skin, Krishna has a blue skin, Rama has a blue skin. It is not that their skin was blue. They were referred to as blue gods because they had a blue aura."

The dark qualities of Krishna - Depth like the ocean or the sky, and infinity of the same, and also the unknown nature. It may also depict his ordinary nature. The fact that he is present everywhere and within everyone, making him ordinary and average or Saavla. Saavla is not black nor fair, it is "medium."  This fits with this ordinary theory. Thus I felt like dark skinned could potentially be called "ordinary". The extraordinary in an ordinary package.


ਅਸਪਤਿ ਗਜਪਤਿ ਨਰਹ ਨਰਿੰਦ ॥
ਨਾਮੇ ਕੇ ਸ੍ਵਾਮੀ ਮੀਰ ਮੁਕੰਦ ॥੪॥੨॥੩॥

Lord of all horses, Lord of all elephants, and Lord of all men
Namdev's lord is the generous one that gives freedom to all

If you don't see God in all
you don't see God at all.

Prabh Paas Jan Ki Ardaas Tu Sachha Sayeen
Tu Rakhvaala Sadaa Sadaa Haun Tudh Dhyaayeen
Jee Jant Sab Tereya, Tu Raheya SamayeenIts about sovereignity.

Dwarka

Come here my friend
I have news for you

Once
I asked
In this city
at the gate of heaven

Where from I come
and where shall I go?
What game I'll play
and will I know

Now
I see you
Donning a great turban
and speaking sweet words
Disguised in simple clothes
ruling upon thousands of worlds
commanding everything
ordering all horses
ruling elephants,
and all men
in this
city

What business
remains for enslavers,
the five thieves of my soul,
in this body at the gate of heaven?

Come here
Come here my friend
Come and rejoice with me

Lets celebrate this good news
for in all's sovereignty
we are all free
in this city

to open
the gates
of heaven
Play 

The play is happening and our purpose is to find the truth, to find happiness, to find love. And we can get all that and more if we can see the sovereignty and benevolence of the creator. We recognize that he is donning a beautiful turban, that he is in complete control and we don't need to worry about anything, and that his words are always sweet. Then we are not entangled by those who seem like enemies. The Mogals of the body are Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar.


Prabh paas jan ki ardaas tu sachcha sayeen
Tu rakhwaala sadaa sadaa haun tudh dhyayeen
Jee Jant Sabh Tereya Tu Rehyaa Samayeen
Jo das tere ki ninda karai tis maar pachayeen
Chinta Chhad Achint Raho Naanak Lag Payeen

Narayan Narpat Namaskaarai
Aise Gur Kao Bal Bal Jaiyeh
Aap Mukat Mohe Tarai

As we grow older and wise, we become able to make our own decisions.  We don a turban of responsibility, a turban of sovereignty.  Our turbans come in different colors and different shades, different styles. Some people like their turbans, and their decisions, and their sovereignty, and their freedom in one style, one shade, one color.  But we do get to wear this turban of sovereignty. We become free. The bonds are broken and the soul is freed. Bandhan Todai Mukat Hoye.

This freedom does not come for free. We have to fight for it. The kind of fight that Guru Gobind describes in Deh Shiva Bar Mohe.

The 10th Master's Prayer

Let me not shirk from what is good
Let me not fear when fight I should
Let me well learn how prayer is done
Let me sure make my victory is won
And in the end ...  I pray my God ...
Let me die fighting, when my time has come
And in the end ...  I pray my God ...
Let me die fighting, when my time has come

But while we are fighting for freedom, wearing a turban remembering the sovereignty that we borrow from the emperor of the world, we should remember how prayer is done. We should remember to win the battle with the five thieves.  We have to win this battle or else we do not become complete. We remain incomplete. Puran Purakh is the goal for every human. The destiny of every human is Godliness. And Godliness becomes complete by matching your turban with your sweetness.  

More important than matching the color of your turban with your clothes, is matching the Guru Gobind Singh's turban with his sweetness, with his love. The destiny is achieved only through love. Everyone can wear a turban, but only a few can love. In fact a lot of charlatons are wearing turbans these days. The difference between your turban and the others is that your turban needs to be balanced with sweetness. 

There is old saying in India - when a tree is laden with fruit it bows down.  You become fruitful doning this turban. But if you think too much of your greatness you will crack.  Sweetness is the only balance to the turban, and you have to remember that.  

We are not sitting in heaven. We are sitting at the gate to heaven. We can choose to open the gate to this heaven. The gate is opened with sweetness. 

Khushkhabri

So what is this khushkhabri in the end. What is this good news. The good news is realization. God realization. 

The good news is that Namdev is in love. The good news is that Namdev realizes that God's gifts are great. The good news is that Namdev has realized that the essence of God is great. The good news is that Namdev now knows where he has come from, where he is and where he is going. From God, with God and to God. He realizes that God has arranged this play for him on earth, which is the gateway to heaven.  The good news is the realization that God has sovereignity, yet God is sweet. The good news is the realization that the gateway to heaven is attained when your enemies -- the five theives of the soul -- are vanquished. The good news is the realization the extraordinary god can be found in ordinary things. The good news is that the realization of the lord of all can lead to freedom. The good news is that we are sitting at the doorstep of happiness, love and freedom.  Provided we can balance the realization of both the qualities of the sovereign - having the ability to make a difference, and being sweet to everyone. In the end the good news is about finding the royalty of the excellence within yourself - replete with a turban, symbolizing exterior beauty and sweet words symbolizing internal beauty. 

May 30, 2017
Listening to Sant Sujan Singh
15 minutes is when katha starts ...

धीरज धरम मित्र अरु नारी |
आपद काल परखिये चारी || 
- तुलसीकृत रामायण

Dheeraj dharam mitra aru naari 
aapad kal parakhiye chari ! 
- Ramayan by Tulsidas

Meaning: In the time of crisis are the (deep waters) of patience, religion (karma~deeds), friends and women (wife/partner) tested!https://www.youtube.com/watch?v=Zq97pOec6Io


0 Comments